Sứ mệnh
Chăm sóc, Chữa lành, Đào tạo, Phục vụ Tất cả

Dịch vụ Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em ở đây là dành cho TẤT CẢ phụ nữ trong cộng đồng của chúng ta.

Chúng tôi là một cộng đồng đa dạng với những chuyên gia chăm sóc sức khỏe tận tâm và được chủ động trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuyệt vời, dựa trên nhu cầu thực tế, lòng bác ái và sự hợp tác.

Chúng tôi làm việc để loại bỏ sự bất bình đẳng trong việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân trong suốt cuộc đời của họ đồng thời thúc đẩy việc giữ gìn sức khỏe cá nhân và huấn luyện các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong tương lai.

“Tôi đã luôn muốn trở thành một bác sĩ ở vùng Cao nguyên, ngay cả khi tôi học cấp ba ở dưới phố, và nó thực sự có thể tác động đến sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng của tôi. ”

–Lasha Pierce, MD, OB-GYN